ทักษะคนในศตวรรษที่21

 

              - ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ( Reading , Writing ,Arithmetic)

           - ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity  and  Innovation)    

           - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา ( Critical Thinking and Problem Solving)

 

           - ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม และต่างกระบวนทัศน์ (Cross cultural and Understanding )

              - ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration , Teamwork and Leadership)

           - ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communication , Information and Media Literacy)

          - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and  ICT Literacy)

          - ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning)

     เตรียมตัว กันแล้วหรือยัง?

016698
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ผู้เช้าชมทั้งหมด
66
98
164
16105
1479
1787
16698

Your IP: 54.83.231.24
Server Time: 2014-07-21