การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ตัวอย่างการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ด้านนโยบาย

 

 1. มีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการ ในแผนปฏิบัติงานประจำปี   โดยมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา
 2. ดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มีการประชุมชี้แจงนโยบาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพความเป็นจริง           
 3. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน    โรงเรียนได้นำผลการปฏิบัติรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 4. นำผลการติดตามมาพัฒนานโยบายแผนงาน โครงการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสถานศึกษ มีการสรุปรายงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงงาน กิจกรรมในโอกาสต่อไป

 ด้านวิชาการ

 

 1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   โรงเรียนมีแผนงานด้านวิชาการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน มีโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้น และมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 2. การดำเนินการ  แผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ  ดำเนินการแต่งตั้งมีผู้รับผิดชอบ  ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมงานวิชาการฯ ทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ตามความเหมาะสม และยืดหยุ่นตามความจำเป็นและสถานการณ์
 3. ติดตามผล แผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  มีผู้รับผิดชอบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน  มีเครื่องมือ/วิธีการติดตามผล การปฏิบัติงานและรายงานผลการติดตามผล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาหาแนวทาง แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา ดำเนินการ แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา งานส่งเสริมด้านวิชาการฯ รายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา งานส่งเสริมด้านวิชาการฯ ตามที่ได้ดำเนินการแล้ว

  ด้านงบประมาณ  

 

 1. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีแผนการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารจัดการงบประมาณ  มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และเป็นเหตุเป็นผล สำหรับแต่ละโครงการ/กิจกรรม คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 
 2. ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทราบมีผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและบริหารจัดการงบประมาณ แต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงบประมาณมีการเบิกจ่ายและใช้ทรัพยากร ตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา อย่างโปร่งใสมีการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้ทรัพยากรตามความจำเป็น อย่างเหมาะสม  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้ทุกโครงการ/กิจกรรม
 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการติดตามผลการใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพความเป็นจริง มีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณและมีการรายงานผลการติดตามผลการใช้งบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาสาเหตุและปัจจัย ที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ต่อการบริหารจัดการงบประมาณ หาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาให้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการงบประมาณตามข้อเสนอ รายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการงบประมาณ ตามที่ได้ดำเนินการ

 

ด้านบริหารทั่วไป 

 

 1. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่ และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ผู้เรียน/บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วม ในการใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่ และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาใช้ประโยชน์อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ได้นาน
 2. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ อย่างพอเพียงในสถานศึกษา / ชุมชน  บุคลากรของสถานศึกษา รวมถึงผู้เรียน มีส่วนร่วมในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้ประโยชน์จากบุคลากรและทรัพยากรของชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ

 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม

 

034090
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ผู้เช้าชมทั้งหมด
25
116
426
32851
3094
2971
34090

Your IP: 184.73.61.226
Server Time: 2015-01-29